Objednávky syrov  0911 320 032

Spracovanie ovocia a pálenica

Otvorené!!!

V auguste 2021 sme otvorili novú pestovateľskú pálenicu s novou modernou destilačnou technológiou od výrobcu  Kovoděl Janča o objeme 200l, kde Vám ponúkame možnosť vypálenia ovocného destilátu z vlastného ovocia. Celá technológia je vyrobená z medi, čo je najlepší materiál na výrobu pálenky, pretože meď ako materiál je svojím zložením a vlastnosťami ideálna pre všetky procesy pálenia a zaručuje najlepšiu chuť a arómu v destilátoch. 

Našim zákazníkom poskytujeme tieto služby:

  • odkôstkovanie ovocia pred pálením,
  • poradenstvo pri zakladaní kvasu,
  • vykvasenie v našej kvasiarni,
  • palivové drevo,
  • meranie cukornatosti a PH kvasov,
  • vypálenie kvasu

 

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

Názov projektu: PÁLENICA FARMA BREZANY

Opis projektu: Projekt je zameraný na stavebné a technologické investície, prostredníctvom ktorých sa sprevádzkuje nová "pálenica" v obci Brezany. Obstaraním a sprevádzkovaním modernej inovatívnej výrobnej technológie sa zabezpečí kvalitná energeticky úsporná výroba s vysokou mierou automatizácie výrobného procesu. Realizácia predkladaného projektu podporí dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti, ktoré spočívajú v orientácii na zákazníka a uspokojovaní jeho potrieb a zvýši sa konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Dodávateľmi vstupných surovín  budú slovenskí pestovatelia z blízkeho okolia, s ktorými prebehli rokovania a vstupné suroviny budú dodávané v požadovanom množstve. Starostlivosť a kontrolu kvality vstupných surovín zabezpečí spoločnosť spoluprácou s farmármi, pokračovať bude dôkladným posúdením parametrov nakupovaných surovín, cez skladovanie produkcie až po výstupný produkt, jeho uskladnenie a expedíciu. Spoločnosť sa chce venovať páleniu ovocných destilátov, čo je tradičnou metódou spracovávania ovocia a neodškriepiteľnou historickou súčasťou Slovákov. V čase mimo sezóny bude spoločnosť zakúpenú technológiu využívať na výrobu džemov.

Hlavný cieľ projektu: Diverzifikovať  výrobnú činnosť spoločnosti vybudovaním novej výrobnej prevádzky na spracovanie ovocia.

Výška nenávratného finančného príspevku: 129 831,61 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 4 Investície do hmotného majetku – časť B
Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
Podopatrenie č./názov: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Kód Výzvy: 8/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

http://www.apa.sk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk