Objednávky syrov  0911 320 032

Hijohumus

Naša spoločnosť ako jediná na Slovensku vlastní certifikát pre výrobok HIJOHUMUS – bilogický granulát z podstielky a konského trusu , ktorý je vhodný do záhrad a parenísk ale takisto aj na  vykurovanie. 

„Financované z prostriedkov EPFRV 2014 – 2020“

Názov projektu: Výroba agropeliet a využitie tepelnej energie pri ich výrobe na vyhrievanie fóliovníkov

Opis projektu: Projekt rieši problematiku spracovania biologického odpadu z chovu koní. Jedná sa o spracovanie podstielky zo stajní koní, tvorenej zmesou konského trusu, moču, slamy a pilín, jej peletovaním na agropelety a ich následným spaľovaním v kotli na pelety, čím sa získava ekologická energia z obnoviteľných zdrojov. Prebytkovú tepelnú energiu, ktorá vzniká pri výrobnom procese spoločnosť využije na vyhrievanie ďalších výrobných priestorov farmy. Výroba agropeliet sa vykonáva na linke tvorenej z 2 ks skriňových šuflíkových sušičiek vyhrievaných horúcim vzduchom z teplovzdušného kombinovaného kotla na agropelety a drevo, drtičkou zmesi, šnekovým dopravníkom, peletovacím lisom a systémom chladenia, triedenia a balenia peliet. Výrobná kapacita peletovacej linky je spracovanie cca 600 kg hnoja za deň, čo predstavuje výrobu cca 300 kg peliet. Požiadavka na elektrické pripojenie linky predstavuje maximálny okamžitý príkon cca 20 kW. Obsluha automatizovanej linky pozostáva z jedného pracovníka, ktorý manipuluje so spracovávaným materiálom (nakladanie a vykladanie sušičky, nakladanie na násypník drtičky, nakladanie do zásobníka šnekového dopravníku, balenie a manipulácia s hotovými peletami), kontroluje správnosť chodu jednotlivých častí linky a kvalitu vyrábaných peliet.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti prostredníctvom diverzifikácie jej výrobnej nepoľnohospodárskej činnosti vybudovaním nových výrobných prevádzkových súborov na výrobu agropeliet.

Výška nenávratného finančného príspevku: 95 311,37 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie č./názov: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Kód Výzvy: 7/PRV/2015
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

http://www.apa.sk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0702&from=en
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sk

 

Peletovacia linka www.pelesko.sk